Käesolevaga on kehtestatud Kaamose kinnisvaraettevõtete (edaspidi igaüks Kaamos) privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja Kaamose vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Kaamos töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

Kaamos on isikuandmete vastutav töötleja. Kaamos töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Kaamos kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne Kaamosele andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

1. Milliseid isikuandmeid Kaamos töötleb?
2. Kuidas Kaamos isikuandmeid kogub?
3. Millistel eesmärkidel Kaamos isikuandmeid töötleb?
4. Kellele Kaamos isikuandmeid edastab?
5. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge Kaamose poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara
Pärnu mnt 153, Tallinn 11624, Eesti.
e-post: info@kaamos.ee
telefon: +372  663 0300

 

 

Kaamos jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel ning uued tingimused on kättesaadavad Kaamose veebilehel.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 25.05.2018.a. seisuga.